Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe onder nummer 63292742

 
 

Artikel 1. Toepasbaarheid

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle verkopen, leveringen en dienstverleningen van Labelcare.

Artikel 2. Aanbiedingen etc.

Alle prijscouranten en aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk gedaan, zijn geheel vrijblijvend en gelden af Apeldoorn of enige andere opslagplaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en zijn vermeld in Nederlandse valuta (€).

Artikel 3. Bevestiging.

Een koop- en leveringsovereenkomst wordt voor Labelcare bindend zodra Labelcare deze schriftelijk aan koper heeft bevestigd.

Artikel 4. Geldigheid.

Alle prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de offertedatum geldende prijzen en valutakoersen. Labelcare heeft het recht alle wijzigingen na offertedatum te verrekenen. De geldigheidsduur staat vermeld in de aanbieding. Prijzen van de kosten van montage en ingebruikstelling worden separaat vermeld.

Artikel 5. Hulp bij montage.

De verkoper is verplicht medewerkers van Labelcare alle hulpmiddelen en mankrachten om niet ter beschikking te stellen evenals het benodigde gereedschap, hijs- en transportmiddelen bij de aflevering en installering van de te leveren machines. Labelcare is gerechtigd de kosten van in te schakelen hulppersoneel, niet zijnde personeel van koper en/of verkoper, door te berekenen. Alle mogelijke bouwkundige werkzaamheden, zoals fundering, leidingen voor gas, water, elektra en perslucht zijn voor rekening van koper. Extra kosten voortvloeiend uit het niet tijdig opleveren door Labelcare als gevolg van het niet gereed zijn van de voorbereidende werkzaamheden of welke andere oorzaak ook buiten de verantwoordelijkheid van Labelcare, kunnen door Labelcare worden doorberekend. Indien de aflevering en/of installatie door Labelcare niet in de normale daguren kan worden uitgevoerd komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Kosten voor speciale veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen al of niet volgens voorschrift van overheidswege, komen voor rekening van de koper.Bij gratis installatie zal het eerste half uur zijn op kosten van Labelcare. Indien de installatie langer dient te duren zal er na overleg de resterende tijd in rekening gebracht gaan worden.

6. Levertijd.

De levertijd wordt bij benadering overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of annulering door de koper indien dit het gevolg is van overmacht en/of het niet tijdig leveren van onderdelen door derden aan Labelcare, bestemd voor de betreffende levering.

Artikel 7. Annuleringen.

Indien de koper een bevestigde order annuleert, heeft Labelcare het recht aan koper in rekeningen te brengen tenminste 10% van de totale opdrachtsom als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten. De hoogte van het bedrag zal worden bepaald aan de hand van de datum van annulering ten opzichte van de overeengekomen leveringstermijn.

Artikel 8. Klachten.

Klachten over geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk bij Labelcare te worden bekend gemaakt. Het al of niet accepteren van klachten na genoemde periode wordt bepaald door Labelcare. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Labelcare slechts gehouden tot levering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het geleverde, zulks ter beoordeling van Labelcare.

Artikel 9. Deelverantwoordelijkheid.

Door Labelcare wordt verder geen verantwoordelijkheid aanvaard op door derden geleverde onderdelen, dan de strekking van de verantwoordelijkheid zoals deze zijn bepaald door de betreffende leveranciers.

Artikel 10. Transport.

Kosten van de verzekering van te leveren goederen tijdens transport zijn voor rekening van koper, waarbij de aard van vervoer wordt bepaald door Labelcare. Specifieke

vervoerswensen zijn voor rekening van de koper. Verpakkingsmaterialen worden tegen kostprijs doorbrekend.

Artikel 11. Eigendomsoverdracht. Eigendomsoverdracht van de goederen vindt plaats nadat volledige betaling van de koopsom aan Labelcare heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip blijven de goederen het onvervreemdbaar eigendom van Labelcare en heeft Labelcare het recht deze goederen terug te halen. Alle kosten welke hiermee gemoeid zijn, inclusief juridische bijstand, zijn voor rekening van de koper. Indien de waarde van de door Labelcare teruggenomen goederen moet worden bepaald, zal taxatie plaatsvinden door een door Labelcare aan te wijzen deskundige. De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper. In deze taxatie zal rekening gehouden worden met de waardevermindering van de goederen als gevolg van gebruik, veroudering etc.

Artikel 12. Bediening door koper.

Onoordeelkundige en/of onvakkundige montage en bediening door koper van goederen welke door Labelcare zijn geleverd geven geen enkel recht op schadevergoeding en garantie.

Artikel 13. Garanties.

Garanties op goederen, door Labelcare geleverd, worden vastgelegd in een separate overeenkomst welke deel uitmaakt van de oorspronkelijke koop-en leveringsovereenkomst. Voor gebruikte goederen gelden separate garanties welke schriftelijk door Labelcare worden afgegeven. Indien de koper reparaties c.q. veranderingen laat aanbrengen, van welke aard dan ook, vervalt iedere aanspraak op garanties en klachtrecht. Garantiebepalingen gelden ook op de door Labelcare geleverde vervangende onderdelen. Indien Labelcare haar verplichting tot vervanging of reparatie niet binnen een redelijke termijn kan uitvoeren, na daartoe te zijn gesommeerd, is Labelcare ten hoogste aansprakelijk voor de redelijke kosten welke de koper moest maken om deze reparatie of vervanging te doen uitvoeren. In geval van vervanging is Labelcare nimmer meer verschuldigd dan de oorspronkelijke koopprijs. Het eerder door Labelcare geleverde zal franco worden geretourneerd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid in iedere vorm van schade, veroorzaakt door de door Labelcare geleverde goederen, is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door Labelcare. In dat geval is de aansprakelijkheid van Labelcare beperkt tot het bedrag van de overeengekomen koopsom van de geleverde goederen. Labelcare is slechts aansprakelijk voor schade waartegen Labelcare is verzekerd. Bedrijfsschade bij de koper, alsmede ontstane onkosten als transport, verzekering etc. komen niet voor vergoeding in aanmerking. De door Labelcare te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de koper te betalen prijs te gering is in verhouding tot de door koper gele den schade. Tijdelijk gemis van het door Labelcare geleverde, als gevolg van b.v. reparaties, geeft de koper geen enkel recht tot schadevergoeding en schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15. Betaling.

De betalingscondities worden vastgelegd naar de aard en grootte van de levering. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingsconditie netto, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht in gebreke te zijn en heeft Labelcare het recht de uitstaande bedragen in te vorderen, vermeerderd met incassokosten en rente. De rente is gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse bank, vermeerderd met 2%, met een minimum van 10% per jaar. Het is aan Labelcare om te bepalen of goederen al dan niet onder rembours zullen worden geleverd. Indien Labelcare dit wenselijk acht heeft zij het recht van koper zekerheid te eisen ten aanzien van zowel betalings- als overige verplichtingen.

Artikel 16. Geschillen.

Geschillen omtrent leveringen door Labelcare zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Labelcare. In afwijking hiervan kunnen partijen overeenkomen het arbitragereglement van de Kamer van Koophandel van toepassing te verklaren.